top of page
Deze Integriteitscode zet de algemene richtlijnen uiteen waaraan alle werknemers en directeuren zich moeten houden om ervoor te zorgen dat hun acties in overeenstemming zijn met hoge ethische normen en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, regels en voorschriften. Als er enige twijfel ontstaat over de geschiktheid van een bepaalde situatie, moet deze worden doorverwezen naar een direct leidinggevende.
 
Het doel van deze Integriteitscode is het beschermen van het streven en de traditie van hoge morele, ethische en wettelijke gedragsnormen van POLDER CAPITAL en haar opdrachtgever. Elke medewerker en elk managementlid van POLDER CAPITAL is verplicht zich volledig te houden aan de regels en goedkeuringsprocedures die zijn vastgelegd in de Integriteitscode.
 
Beslissingen over interpretatieverzoeken of uitzonderingen op de Integriteitscode kunnen alleen door de directie worden genomen onder begeleiding van haar Compliance Officer. Elke overtreding van de bepalingen van deze Integriteitscode door een medewerker zal leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder beëindiging van de aanstelling.
 
Elke overtreding door een bestuurder zal worden beoordeeld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. POLDER CAPITAL vereist strikte naleving van alle wet- en regelgeving door alle medewerkers en directie. Het bedrijf zet zich in voor eerlijke omgang met investeerders en tegenpartijen en zet zich in voor het leveren van hoogwaardige producten en diensten die voldoen aan alle contractuele verplichtingen en kwaliteitsnormen.
 
POLDER CAPITAL respecteert alle personen met wie het zaken doet, ongeacht hun affiliatie, etniciteit, politieke of filosofische overtuigingen. POLDER CAPITAL tolereert niet het aanbieden of accepteren van enige vorm van beloning aan een entiteit of persoon om een transactie uit te voeren. Relatiegeschenken moeten redelijk en functioneel zijn en de waarde mag niet hoger zijn dan € 50.
 
Uitnodigingen voor diners, seminars, excursies en evenementen mogen niet in ruil zijn voor gunsten of in strijd zijn met de fatsoensnormen of de integriteitscode. POLDER CAPITAL verwacht van haar medewerkers en management dat zij zich niet inlaten met activiteiten die de keuze van een andere partij beïnvloeden. Geen enkele vertegenwoordiger van POLDER CAPITAL mag een dienstverband, adviesrelatie of andere zakelijke relatie hebben met een concurrent, klant of leverancier, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door het management.
 
Overtreding van deze Integriteitscode is ten strengste verboden en kan leiden tot disciplinaire maatregelen. POLDER CAPITAL verbindt zich ertoe om jaarlijks aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te rapporteren over de naleving van de wettelijke en ethische gedragsnormen zoals uiteengezet in de Integriteitscode.

bottom of page